• แบบประเมิน PHQ-9 229 total views 28 recent views

    แบบประเมินคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า PHQ9 พัฒนาโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อใชัคัดกรองอาการซึิมเศร้า
    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 12 กรกฎาคม 2566
  • รายงานการเข้าถึงโรคซึมเศร้า 294 total views 26 recent views

    รวบรวมข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการสาธารณสุข โดยแยกตามรายจังหวัดในเขตสุขภาพ จากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (HDC) กระทรวงสาธารณสุข
    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 12 กรกฎาคม 2566