แบบประเมิน PHQ-9

แบบประเมินคัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า PHQ9 พัฒนาโดย โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เพื่อใชัคัดกรองอาการซึิมเศร้า

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
* อีเมลผู้ติดต่อ prasri@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ต้องยอมรับการใช้งานโปรแกรมก่อน
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ สถาบันการศึกษา
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://www.mooddelight.com/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar วุฒิไกร พิมพ์หล่อ
สร้างในระบบเมื่อ 17 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2566