ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๔๖๒ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานภาครัฐและการจัดทำบริการสาธารณะเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการให้บริการและการอำนวยความสะดวก แก่ประชาชน รวมทั้งกำหนดให้หน่วยงานชองรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูล ภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงอย่างมั่นคงปลอดภัย จึงจำเป็นต้องกำหนดให้หน่วยงานมีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลที่สำคัญของภาครัฐเพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์การเชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการ ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ พัฒนาเป็นศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ประซาซนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมทั้งเป็นต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐและระบบนามานุกรมที่ผู้ใช้ข้อมูลทั้งหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต ตอบรับเป็นหน่วยงานนำร่องในการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) โดยมีหน่วยงานระดับกรมนำร่องจำนวน 31 หน่วยงาน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ เชิญกรมสุขภาพจิตเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติให้หน่วยงานนำร่องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 1.แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมสุขภาพจิต 2.แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล (Data steward Team) กรมสุขภาพจิต 3.จัดเตรียมข้อมูลและทรัพยากรที่จะนำร่องให้ตรงตามภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ภารกิจ เพื่อจะดำเนินการติดตั้งและเปิดใช้งานแพลตฟอร์ม (CKAN) ของหน่วยงาน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว ฯ ณ กรมสุขภาพจิต โดยให้กรมสุขภาพจิต เตรียมการจัดทำ ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ด้านสุขภาพจิต โดยมีการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่มีความสำคัญต่อองค์กรและเป็นไปตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจหลัก ตามแพลตฟอร์มที่กำหนดและจะนำขึ้นระบบ (CKAN) ในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ ต่อไป