การเชื่อมข้อมูลผู้ป่วย SMI-V CARE

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยจิตเวชและการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง SMI-V ในระบบ SMI-V CARE

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาาชนครินทร์
* อีเมลผู้ติดต่อ jvkoratit@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา โรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
* รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล GNU Free Documentation License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 7 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย jvkorat จตุรงค์ คำทอง
สร้างในระบบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566