สถิติผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่มา:กรมสุขภาพจิต

สถิติผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ที่มา:กรมสุขภาพจิต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ จตุรงค์ คำทอง
* อีเมลผู้ติดต่อ ict@jvkorat.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา กรมสุขภาพจิต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://datastudio.google.com/reporting/83177b80-8ece-404b-a0a2-de6b480219be/page/yLFgC
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย jvkorat จตุรงค์ คำทอง
สร้างในระบบเมื่อ 22 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2566