ทำเนียบผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัยทำงาน : สติในองค์กร เขตสุขภาพที่ 1

ทำเนียบผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัยทำงาน : สติในองค์กร เขตสุขภาพที่ 1

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc01.cm@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ไม่ทราบ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1/ปี
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar จักรพงษ์ ใจสักเสริญ
สร้างในระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2566