จำนวน เตียงจิตเวช, จิตแพทย์ผู้ใหญ่, จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, พยาบาล ป.โท จิตเวช, พยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่, พยาบาลจิตเวชเด็ก, พยาบาลยาเสพติด, นักจิตวิทยาคลินิก"นักจิตวิทยา หรือ นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

จำนวน เตียงจิตเวช, จิตแพทย์ผู้ใหญ่, จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น, พยาบาล ป.โท จิตเวช, พยาบาลจิตเวชผู้ใหญ่, พยาบาลจิตเวชเด็ก, พยาบาลยาเสพติด, นักจิตวิทยาคลินิก"นักจิตวิทยา หรือ นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc7@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา สำรวจ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://mhc7.dmh.go.th/datacatalog
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar CHEDSADA NONCHAIYA
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 มีนาคม 2567