คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต MCATT

คู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2561 ซึ่งปรับปรุงจากฉบับ พ.ศ.2555 โดยความร่วมมือจากทีม MCATT สังกัดกรมสุขภาพจิตและเครือข่ายที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดในสถานการณ์วิกฤต

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhsa_dmh@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://mhso.dmh.go.th/page/subject_details.php?subject_id=266
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 พฤศจิกายน 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2561
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar Lertkwan
สร้างในระบบเมื่อ 7 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 กันยายน 2566