จำนวนผู้เข้ารับความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ

จำนวนผู้เข้ารับความช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค.2565 ถึง 12 พ.ค.2566

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารระบบริการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhsa_dmh@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อื่นๆ
เขตสุขภาพ
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากฐานข้อมูลเฝ้าระวังวิกฤตสุขภาพจิต (Crisis Mental Health Surveillance System : CMS) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิตของประเทศไทย กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล XLS/XLSX
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 12 พฤษภาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 12 พฤษภาคม 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2566
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่ทราบ
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ ใช่
สร้างโดย Gravatar Lertkwan
สร้างในระบบเมื่อ 7 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 7 กันยายน 2566