จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย

จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ dmhmhc08@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 กรมสุขภาพจิต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้ข้อมูลมายังศูนย์สุขภาพจิตที่ 8
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://mhc8.dmh.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95.php?MentalhealthID=97
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar อัลยดา ภูพวก
สร้างในระบบเมื่อ 4 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 กันยายน 2566