รายชื่อผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (HERO Consultant) ประจำโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

รายชื่อผู้รับผิดชอบงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (HERO Consultant) ประจำโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ นายสายชล ทอนมาตร
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc7@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา พันธกิจ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://mhc7.dmh.go.th/datacatalog/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar CHEDSADA NONCHAIYA
สร้างในระบบเมื่อ 4 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 5 มีนาคม 2567