รายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนบริการตรวจวัดความสมดุลของร่างกาย (Biofeedback) เขตสุขภาพที่ 1

รายชื่อหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนบริการตรวจวัดความสมดุลของร่างกาย (Biofeedback) เขตสุขภาพที่ 1

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc01@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา พันธกิจหน่วยงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://mhc1.dmh.go.th/datacatalog/DataSet_13_01.csv
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 21 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ธิติภูมิ ปัญญาธีระ
สร้างในระบบเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2567