จำนวนการทำแบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (2Q+) ผ่านระบบ Mental Health Check-In

จำนวนการทำแบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย (2Q+) ผ่านระบบ Mental Health Check-In

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ admin@mhc11.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา พันธกิจหน่วยงาน
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL www.mhc11.dmh.go.th
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 สิงหาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar ดวงพล พวงบุปผา
สร้างในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2566