จำนวนหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพจิตวัยสูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

จำนวนหน่วยงานเครือข่ายสุขภาพจิตวัยสูงอายุจังหวัดชัยภูมิ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc9@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zaP6OM2PBbthoDAV1sfLD_UVlsnXX_wm/edit#gid=1824426214
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar ศูนย์สุขภาพจิตที่9
  สร้างในระบบเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2566