การวิเคราะห์สถิติการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ การพยายามฆ่าตัวตาย และเหตุปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ปัญหาของการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ วิชาการ และระบบการปฏิบัติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
รายงาน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
* อีเมลผู้ติดต่อ ict@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ข้อมูลจากใบมรณบัตร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข และรายงานจากระบบเฝ้าระวังผู้พยายามทำร้ายตนเอง 506s โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://suicide.dmh.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar แอดมิน
สร้างในระบบเมื่อ 6 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567