รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย

Dashboard รายงานข้อมูลการประเมินสุขภาพจิตคนไทย ในแต่ละมุมมอง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กรมสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ ict@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ตำบล
* แหล่งที่มา สถิติภาวะสุขภาพจิตของคนไทย
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://dmh.go.th/covid19/
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar แอดมิน
  สร้างในระบบเมื่อ 25 พฤษภาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 25 มกราคม 2566