รายชื่อที่ปรึกษา Consultant School Health HERO เขตสุขภาพที่ 6

รายชื่อที่ปรึกษา Consultant School Health HERO เขตสุขภาพที่ 6

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ วิชาการ
* อีเมลผู้ติดต่อ mhcsix@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่6
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลส่วนบุคคล
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ร้องขอข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติมจากกลุ่มงานวิชาการศูนย์สุขภาพจิตที่6
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://mhc6.dmh.go.th/web1/download/DataSet_06_03.csv
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 มีนาคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มีนาคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ปฐมพงศ์ คูณศรี
สร้างในระบบเมื่อ 1 มีนาคม 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2567