รายงานผลการตรวจวัดความสมดุลของร่างกายด้านชีวภาพ (Biofeedback) เขตสุขภาพที่ 7

ข้อมูลผลการตรวจวัดความสมดุลของร่างกายด้านชีวภาพ (Biofeedback) เขตสุขภาพที่ 7 (ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ์) ตามที่หน่วยงานต่างๆขอความอนุเคราะห์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ งาน Smart Digital ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc7@mhc7.dmh.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริการวัดความสมดุลของร่างกาย (Biofeedback) ในเขตสุขภาพที่ 7
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/2b5e7db6-7c6f-4896-8d77-cd70c9d6daac/page/icNDD
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 31 สิงหาคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 มีนาคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar Kulissara Pisanake
สร้างในระบบเมื่อ 3 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 มีนาคม 2567