จำนวนผู้ได้รับการเยียวยาจิตใจจากวิกฤติ/ภัยพิบัติ เขตสุขภาพที่ 12

จำนวนผู้ได้รับการเยียวยาจิตใจจากวิกฤติ/ภัยพิบัติ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc12@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา https://cms.srph.go.th/
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://cms.srph.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2 กันยายน 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar กนกศักดิ์ ศักดิ์คำแหง
สร้างในระบบเมื่อ 2 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 กันยายน 2566