รายชื่อสถานพยาบาลภาครัฐ ที่มีบริการด้านจิตเวท ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายชื่อสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลของภาครัฐ ที่มีบริการด้านจิตเวช ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อัพเดทล่าสุดปี 2566 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ฝ่ายวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc13@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฝ่ายงานวิชาการสุขภาพจิต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
URL https://drive.google.com/file/d/1Eb6fVySiY5iaKwAnCIyIuRObdUtp4aN7/view?usp=sharing
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 4 กันยายน 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
สร้างโดย Gravatar ศุทธานันท์ ยะปะนันท์
สร้างในระบบเมื่อ 4 กันยายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 กันยายน 2566