• จำนวนผู้พยายามทำร้ายตนเอง 5878 total views 120 recent views

    สถิติผู้พยายามทำร้ายตนเอง จำแนกรายจังหวัด แบ่งตามกรณีเสียชีวิต, ไม่เสียชีวิต และติดตามเยี่ยมบ้าน ผ่านระบบเฝ้าระวังผู้พยายามทำร้ายตนเอง (506s) กรมสุขภาพจิต
    โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567