เครือข่ายสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 4

รายชื่อเครือข่ายสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 4 ที่ผ่านการอบรมโปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในสถานประกอบการแล้ว

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhcr4@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ อำเภอ
* แหล่งที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://mhc4.dmh.go.th/wp-content/uploads/dlm_uploads/2024/04/เครือข่ายสถานประกอบการเขตสุขภาพที่-4.csv
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar นันทภัค ชูเมือง
สร้างในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 เมษายน 2567