องค์ความรู้สร้างสุขวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4

องค์ความรู้สร้างสุขวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 4 ใช้ประกอบการฝึกอบรม และดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
เอกสารประกอบการอบรม / สื่อวิดีโอ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต
* อีเมลผู้ติดต่อ mhcr4@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Video
  • PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้โดยอิสระ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://mhc4.dmh.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 18 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar นันทภัค ชูเมือง
สร้างในระบบเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 เมษายน 2567