บริการด้านสุขภาพจิตกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น การสนับสนุนสื่อด้านสุขภาพจิต

สื่อสุขภาพจิต Bullying/สื่อสุขภาพจิต HERO/สื่อสุขภาพจิต ซึมเศร้า/สื่อสุขภาพจิต พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ EQ/สื่อสุขภาพจิต 4 โรคหลักทางจิตเวช

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc03@dmh.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3
* รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://mhc3.dmh.go.th/catalog_mhc3/DataSet_11_03_02.csv
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างโดย Gravatar อภิรักษ์ สุขหิรัญ
  สร้างในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 4 สิงหาคม 2566