• จำนวนผู้พยายามทำร้ายตนเอง 6190 total views 121 recent views

    สถิติผู้พยายามทำร้ายตนเอง จำแนกรายจังหวัด แบ่งตามกรณีเสียชีวิต, ไม่เสียชีวิต และติดตามเยี่ยมบ้าน ผ่านระบบเฝ้าระวังผู้พยายามทำร้ายตนเอง (506s) กรมสุขภาพจิต
    โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).