รายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมและผลกระทบ เขตสุขภาพที่ 7 (เริ่มปีงบประมาณ 2566)

ความรุนแรงในสังคมและผลกระทบ #ความรุนแรง #violence #SMIV #สุขภาพจิตและความรุนแรง #จิตเวชก้าวร้าวรุนแรง #จิตเวช #ก้าวร้าว #ความรุนแรงในสังคม #เขตสุขภาพที่7 #เขต7

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ งาน Smart Digital ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
* อีเมลผู้ติดต่อ mhc07.dmh@gmail.com
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
* แหล่งที่มา รายงานเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมและผลกระทบ เขตสุขภาพที่ 7
* รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/f7c49eab-a6dc-49b9-a6c9-7a25da6a923a/page/z4TTD
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 31 สิงหาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2023
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar Kulissara Pisanake
  สร้างในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 31 สิงหาคม 2566